Oferta pracy w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku – Pracownik Socjalny

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKU
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Pracownik Socjalny

Wymagania konieczne:

Na w/w stanowisko może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiada wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku pracownik socjalny, tj.:
 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia o kierunku praca socjalna lub
 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polityka społeczna
 • psychologia
 • socjologia
 • nauki o rodzinie;

 

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu;
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, postępowania administracyjnego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego będzie należało między innymi:

 • prowadzenie pracy socjalnej;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;
 • planowanie innych form pomocy i skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • przygotowywanie dokumentacji i organizowanie udzielania pomocy pacjentowi oraz w razie potrzeby jego rodzinie, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, występowanie w imieniu pacjenta w załatwianiu jego spraw;
 • inicjowanie postępowania wnioskowanego pacjenta lub jego opiekuna pod adresem organów ds. pomocy społecznej, przedstawienie opinii i wniosków w zakresie swoich kompetencji lekarzowi i pozostałym członkom zespołu terapeutycznego;
 • współudział w organizowaniu i udzielaniu wewnątrzszpitalnych usługi i świadczeń socjalnych dla chorych w czasie pobytu w zakładzie;
 • współpraca z organami ds. pomocy społecznej, innymi zakładami służby zdrowia, organami władzy i administracji państwowej, organami sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala;

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście bądź kierować na adres:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

lub drogą elektroniczną: kadry@szpitaltoszek.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Oferty pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.