Ogłoszenie o konkursach na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych następujących oddziałów SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku:

  1. Oddział Odwykowy Alkoholowy XIII

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 z późn. zm.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (tj. Dz. U. nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, przy ul. Gliwickiej 5, 44-180 Toszek.

Oferty należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, w zamkniętych kopertach, pod adresem:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej ………………. (należy wpisać nazwę oddziału) SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur to luty 2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dyrektor Naczelny
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

 

Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości Grażyna Zarzycka
Opublikował: Paweł Majowski, dnia 01.02.2019 r. o godz. 10.30
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.