Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „W drodze do samodzielności – rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie gliwickim”

 

Projekt zakłada zapewnienie 269 osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej opieki zdrowotnej w najbliższym środowisku pacjenta. Służyć temu będzie wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem – pacjenci będą otrzymywali zwiększony dostęp do pomocy w utworzonym dziennym oddziale psychogeriatrycznym, ale też projekt zakłada rozwój środowiskowych form opieki i utworzenie zespołu środowiskowego.

Celem projektu jest wzrost i upowszechnienie w okresie realizacji projektu dostępności do zintergowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gliwickiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań w zakresie:

 • uzupełnienia istniejącej w powiecie gliwickim sieci wsparcia psychicznego poprzez utworzenie dziennego oddziału psychogeriatrycznego,
 • rozwinięcia form wsparcia dostępnych osobom chorującym poprzez utworzenie zespołu środowiskowego.

Grupę docelową stanowić będą 269 osoby w wieku 18-65 lat chorujące psychicznie zamieszkujące powiat gliwicki cierpiące na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego będą miały osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia. Szczególny nacisk zostanie położony na osoby w wieku powyżej 60 r.ż., samotnie gospodarujące, które przy zastosowaniu wsparcia ambulatoryjnego i środowiskowego są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku. Z danych statystycznych wynika, że to kobiety częściej zapadają na choroby psychiczne oraz popadają w depresję. O ile odsetek chorych mężczyzn w wieku 45-65 lat wymagających wsparcia psychiatrycznego maleje, o tyle wśród kobiet w tym przedziale wiekowym wzrasta. Wobec grupy docelowej stosowana będzie szybka ścieżka konsultacji i diagnozy, która jest metodą pozwalającą na postawienie trafnej diagnozy oraz objęcie adekwatną opieką pacjenta z problemami wraz z jego rodziną i najbliższym otoczeniem, w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. W tzw. szybkiej ścieżce konsultacji i diagnozy najistotniejszy jest czas. Im wcześniej zdiagnozuje się problem, tym większe szanse na powodzenie leczenia i wsparcia.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa: 269

Wartość docelowa – Kobiety: 96

Wartość docelowa – Mężczyźni: 173

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]

Ogółem wartość docelowa: 21

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          4 189 737,50 zł

Dofinansowanie              3 896 455,87 zł tj. 93,00%

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • wzrost i upowszechnienie w okresie realizacji projektu dostępności do zintergowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gliwickiego – zwiększenie stopnia wykorzystania istniejącej infrastruktury,
 • poprawa stanu zdrowia populacji powiatu gliwickiego,
 • odciążenie lecznictwa szpitalnego,
 • nowe źródła finansowania kadry i budynków,

pozyskanie nowego środka transportu.

 

Opublikował: Paweł Majowski, dn. 04.03.2020 r. o godz. 8.20

 


SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!”

 

Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital!

Projekt obejmuje w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2019 r. działania w zakresie eliminowania zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych, w celu poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Celem realizowanych działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz działań szkoleniowych jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, w szczególności osób w wieku 50+.

Celem projektu jest w okresie trwania projektu poprawa warunków pracy i wiedzy pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w tym osób w wieku 50+ oraz personelu zarządzającego nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości, a także zastosowanie możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy – zmian w funkcjonowaniu Szpitala.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienieOsoby Osoby
Ogółem wartość bazowa0Ogółem wartość docelowa450
Wartość bazowa - Kobiety0Wartość docelowa - Kobiety390
Wartość bazowa - Mężczyźni0Wartość docelowa - Mężczyźni60

Zakładane główne efekty planowanych w projekcie działań, to:

 1. Wysoki poziom jakości usług placówek ochrony zdrowia.
 2. Wysoki standard infrastruktury zdrowotnej.
 3. Ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
 4. Podniesienie świadomości i aktywności na rzecz zdrowego trybu życia.
 5. Dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców.
 6. Aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, w tym osób starszych.
 7. Wysoko wykwalifikowani pracownicy związani ze sferą ochrony zdrowia.
 8. Dostępna i wysokiej jakości opieka paliatywna.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita: 1 882 476,00 zł

Koszty kwalifikowane: 1 882 476,00 zł

Dofinansowanie: 1 656 578,88 zł, tj. 88%

Wkład Funduszy Europejskich: 1 600 104,60 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 56 474,28 PLN

 

Opublikował: Paweł Majowski, dnia 16.10.2018 r. o godz. 8.23