Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital – etap II”

Unia i fundusze

Projekt obejmuje w okresie 01.10.2020 do 31.12.2021 r. działania w zakresie eliminowania zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych dla 526 osób (425Ki 101M) w tym 216 osób (159K i 57M w wieku 50+, w celu poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Celem realizowanych działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz działań szkoleniowych jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, w szczególności osób w wieku 50+ .

Celem projektu jest w okresie od 01.10.2020 do 31.12.2021 poprawa ergonomii pracy i wiedzy 526 pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Toszku (425Ki 101M), w tym 216 osób w wieku 50+ (159Ki57M) na temat. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości, a także zastosowanie możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy – zmian w funkcjonowaniu Szpitala.

Grupą docelową w projekcie są pracownicy Szpitala w Toszku zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 216
Wartość docelowa – Kobiety: 159
Wartość docelowa – Mężczyźni: 57

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 448
Wartość docelowa – Kobiety: 359
Wartość docelowa – Mężczyźni: 89

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          1 162 200,00 zł
Koszty kwalifikowane   1 162 200,00 zł
Dofinansowanie              1 022 736,00 zł 88,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 987 870,00 zł 88,00%
Wkład Budżetu Państwa: 34 866,00 zł

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
 • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
 • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych na terenie województwa śląskiego.

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy  Europejskich „rAAzem – Realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w województwie śląskim.”

Projekt zakłada wdrożenie założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych i wsparcie 95 osób:29K w wieku od 18 do 59 r.ż. oraz 66 M od 18 do 64 r.ż., aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu, substancji uspokajających i nasennych, oraz narkotyków i innych substancji psychoaktywnych z zakończonym podstawowym cyklem leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wsparciem objętych zostanie także 8 przedstawicieli kadry medycznej (3K i 5M) w zakresie nowoczesnych technik rehabilitacji, oraz członkowie rodzin osób chorujących. W efekcie wsparcia osobom chorującym – uczestnikom projektu przywrócona zostanie w maksymalnym stopniu sprawność psychiczna i społeczna oraz zdolności do aktywności zawodowej.

Celem projektu jest w okresie jego realizacji tj. 01.10.2020- 26.10.2022 przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 95 mieszkańcom województwa śląskiego z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, w tym 29 kobietom w wieku od 18 do 59 oraz 66 mężczyznom w wieku od 18 do 64 roku życia, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz wzrost kwalifikacji z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych 8 przedstawicieli personelu medycznego świadczącego usługi medyczne, w tym 3 kobiet i 5 mężczyzn.

Grupę docelową projektu jest 29 K od 18 do 59 roku życia oraz 66 M od 18 do 64 roku życia, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń psych. i zachowania spowodowanych używaniem alkoholu (zespół uzależnienia; F.10.2), substancji uspokajających i nasennych (zespół uzależnienia; F.13.2), oraz wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (zespół uzależnienia; F.19.2) z zakończonym podstawowym cyklem leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Kryteria wyłączenia udziału w projekcie: aktywne zażywanie substancji psychoaktywnej, przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji zaplanowanych w projekcie., np. ciężka depresja, znaczne otępienie, zaburzenia psychotyczne, upośledzenie umysłowe; korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ lub MZ z powodu ww. jednostek chorobowych w momencie zgłoszenia się do projektu. Ponadto, udziału w projekcie nie mogą brać osoby trwale niezdolne do pracy. Dopełnieniem wsparcia realizowanego na rzecz osób chorujących będzie udział członków rodzin uczestników projektu we wsparciu edukacyjnym. Grupę docelową stanowią także przedstawiciele kadry med. ( w tym 3 K i 5M)- którzy wykonują pracę zawodową na terenie województwa śląskiego w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń leczenia uzależnień na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych i członkowie rodzin uczestników projektu. W projekcie nie będą brać udziału osoby z orzeczoną trwałą niezdolnością do pracy. RPZ wskazuje, że mediana czasu oczekiwania na wizytę w poradni leczenia uzależnień w woj. śląskim w roku 2014 wynosiła 28 dni. W przypadku poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia to 87 dni, natomiast poradni uzależnienia od substancji psychoaktywnych – 92 dni.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 198
Wartość docelowa – Kobiety: 62
Wartość docelowa – Mężczyźni: 136

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 34
Wartość docelowa – Kobiety: 12
Wartość docelowa – Mężczyźni: 22

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 8
Wartość docelowa – Kobiety: 3
Wartość docelowa – Mężczyźni: 5

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 95
Wartość docelowa – Kobiety: 29
Wartość docelowa – Mężczyźni: 66

Liczba osób uczestniczących w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 104
Wartość docelowa – Kobiety: 32
Wartość docelowa – Mężczyźni: 72

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych – pacjenci [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 95
Wartość docelowa – Kobiety: 29
Wartość docelowa – Mężczyźni: 66

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych – członkowie rodzin [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 95
Wartość docelowa – Kobiety: 29
Wartość docelowa – Mężczyźni: 66

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          415 075,00 zł
Dofinansowanie              365 266,00zł tj. 88,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 352 813,75 PLN
Wkład Budżetu Państwa: 12 452,25 PLN

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych,
 • poprawa stanu zdrowia populacji mieszkańców województwa śląskiego,
 • odciążenie lecznictwa szpitalnego,
 • nowe źródło finansowania opieki medycznej,
 • wzrost poziomu wiedzy pracowników Szpitala.

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy  Europejskich „LekkiDuch – realizacja założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi na lata 2019-2022 w województwie śląskim.”


Projekt przewiduje wdrożenie założeń Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi i wsparcie 120 mieszkańców województwa śląskiego ( 85 K i 35 M), u których rozpoznano zaburzenia psychiczne afektywne oraz nerwice, poprzez udzielenie im kompleksowej rehabilitacji leczniczej wspomagającej powrót do aktywności zawodowej i funkcjonowanie w społeczeństwie. W ramach projektu założono wsparcie dla kadry medycznej (12 os. 8K i 4M) z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Celem projektu jest w okresie realizacji projektu przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 120 mieszkańcom województwa śląskiego (85K i 35M) z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi, wzrost wiedzy personelu medycznego (12 os. 8 K i 4 M) w zakresie objętym projektem.

Grupę docelową w projekcie stanowi 85 kobiet w wieku 18-59 lat oraz 35 mężczyzn w wieku 18-64 aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, z rozpoznaniem w wywiadzie zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), lękowych uogólnionych (F41.1),stresowych pourazowych(F43.1) lub zaburzeń adaptacyjnych (F43.2) z zakończonym leczeniem właściwym ww. zaburzeń i dostępem do telefonu stacjonarnego/komórkowego. Bazując na danych ZUS, zgodnie z przedmiotowym RPZ, za osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu zaburzeń psychicznych i nerwicowych uznano populację osób pracujących z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), zaburzeń lękowych uogólnionych (F41.1), zaburzeń stresowych pourazowych (F.43.1) lub zaburzeń adaptacyjnych (F43.2). Za osoby najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, w tym przypadku, uznano osoby bezrobotne oraz deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia z tej samej grupy wiekowej. Odsetek osób z depresją zwiększa się wraz z wiekiem, w szczególności rośnie wśród osób powyżej 50 r.ż., stąd ok. 44% uczestników projektu będzie w wieku 50+. Doboru populacji docelowej w RPZ, a co za tym idzie w niniejszym projekcie dokonano biorąc pod uwagę fakt, iż ww. zaburzenia ze względu na swoją specyfikę mogą wpływać negatywnie  na aktywność społeczną oraz zawodową.

Kryteria wyłączenia z udziału w projekcie: przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, np. ciężka depresja, zaburzenia psychotoniczne, upośledzenie umysłowe; korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej. przez NFZ, ZUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do projektu. Uczestnikami projektu nie będą osoby niezdolne do pracy. Grupę docelową stanowią także przedstawiciele kadry medycznej tj. osoby (8K i 4M) posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: lekarza specjalisty w psychiatrii, lekarz rezydent odbywający specjalizację w ww. dziedzinie, psycholog, fizjoterapeuta; wykonywanie aktualnie pracy zawodowej na rzecz osób z zaburzeniami afektywnymi oraz nerwicowymi i ich rodzin; zatrudnienie na terenie województwa śląskiego.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby]
Ogółem wartość docelowa: 132
Wartość docelowa – Kobiety: 93
Wartość docelowa – Mężczyźni: 39

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 53
Wartość docelowa – Kobiety: 38
Wartość docelowa – Mężczyźni: 15

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 12
Wartość docelowa – Kobiety: 8
Wartość docelowa – Mężczyźni: 4

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 120
Wartość docelowa – Kobiety: 85
Wartość docelowa – Mężczyźni: 35

Liczba osób uczestniczących w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 132
Wartość docelowa – Kobiety: 94
Wartość docelowa – Mężczyźni: 38

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 120
Wartość docelowa – Kobiety: 85
Wartość docelowa – Mężczyźni: 35

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          422 412,50 zł
Dofinansowanie              371 723,00 zł tj. 88,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 359 050,62 PLN
Wkład Budżetu Państwa: 12 672,38 PLN

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych,
 • poprawa stanu zdrowia populacji mieszkańców województwa śląskiego,
 • odciążenie lecznictwa szpitalnego,
 • nowe źródło finansowania opieki medycznej,
 • wzrost poziomu wiedzy pracowników Szpitala.

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „W drodze do samodzielności – rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie gliwickim”

 

Projekt zakłada zapewnienie 269 osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej opieki zdrowotnej w najbliższym środowisku pacjenta. Służyć temu będzie wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem – pacjenci będą otrzymywali zwiększony dostęp do pomocy w utworzonym dziennym oddziale psychogeriatrycznym, ale też projekt zakłada rozwój środowiskowych form opieki i utworzenie zespołu środowiskowego.

Celem projektu jest wzrost i upowszechnienie w okresie realizacji projektu dostępności do zintergowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gliwickiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań w zakresie:

 • uzupełnienia istniejącej w powiecie gliwickim sieci wsparcia psychicznego poprzez utworzenie dziennego oddziału psychogeriatrycznego,
 • rozwinięcia form wsparcia dostępnych osobom chorującym poprzez utworzenie zespołu środowiskowego.

Grupę docelową stanowić będą 269 osoby w wieku 18-65 lat chorujące psychicznie zamieszkujące powiat gliwicki cierpiące na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego będą miały osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia. Szczególny nacisk zostanie położony na osoby w wieku powyżej 60 r.ż., samotnie gospodarujące, które przy zastosowaniu wsparcia ambulatoryjnego i środowiskowego są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku. Z danych statystycznych wynika, że to kobiety częściej zapadają na choroby psychiczne oraz popadają w depresję. O ile odsetek chorych mężczyzn w wieku 45-65 lat wymagających wsparcia psychiatrycznego maleje, o tyle wśród kobiet w tym przedziale wiekowym wzrasta. Wobec grupy docelowej stosowana będzie szybka ścieżka konsultacji i diagnozy, która jest metodą pozwalającą na postawienie trafnej diagnozy oraz objęcie adekwatną opieką pacjenta z problemami wraz z jego rodziną i najbliższym otoczeniem, w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. W tzw. szybkiej ścieżce konsultacji i diagnozy najistotniejszy jest czas. Im wcześniej zdiagnozuje się problem, tym większe szanse na powodzenie leczenia i wsparcia.

Projekt zakłada utworzenie dziennego oddziału psychogeriatrycznego oraz pomoc świadczoną w miejscu przebywania pacjenta. Realizowany jest w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, 44-180 ul. Gliwicka 5. Oddział dzienny psychogeriatryczny zlokalizowany jest na terenie szpitala. Pomoc udzielana w ramach projektu skierowana jest do osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, które z uwagi na objawy oraz trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają całodobowej hospitalizacji.

Ponadto w ramach zadania powstał Zespół Leczenia Środowiskowego. Prowadzi działalność w systemie 5-dniowej dostępności (dni robocze) oraz dostępności dyżurowej. Zadaniem zespołu jest wyznaczanie nadrzędnych celów i zadań według planów leczenia uczestników projektu, rozpoznawanie sytuacji uczestnika projektu w środowisku oraz szeroko rozumiane udzielanie pomocy.

W przypadku chęci skorzystania po raz pierwszy z opieki środowiskowej Pacjent zobowiązany jest dostarczyć formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych do Szpitala. Dopuszczalne formy dostarczenia dokumentów:

– elektronicznie w formie skanu na adres mailowy zls@szpitaltoszek.pl

– osobiście w Biurze Projektu

– za pośrednictwem Operatorów Pocztowych na adres siedziby Szpitala:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Osobą kontaktową jest Erwin Janysek, informacje i wskazówki można uzyskać pod numerem 32 233 412 12 wew. 206. Ponadto możliwy jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną:

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny XVIII: oddzial18@szpitaltoszek.pl
Zespół Leczenia Środowiskowego: zls@aszpitaltoszek.pl

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [osoby]

Ogółem wartość docelowa: 269
Wartość docelowa – Kobiety: 173
Wartość docelowa – Mężczyźni: 96

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]

Ogółem wartość docelowa: 21

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita          4 189 737,50 zł
Dofinansowanie              3 896 455,87 zł tj. 93,00%
Wkład Funduszy Europejskich: 3 561 276,87 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 335 179,00 PLN

Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • wzrost i upowszechnienie w okresie realizacji projektu dostępności do zintergowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gliwickiego – zwiększenie stopnia wykorzystania istniejącej infrastruktury,
 • poprawa stanu zdrowia populacji powiatu gliwickiego,
 • odciążenie lecznictwa szpitalnego,
 • nowe źródła finansowania kadry i budynków,

pozyskanie nowego środka transportu.

Realizacja projektu: 2020-01-01 – 2022-03-31.

 

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny (pdf)
Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf)

 

Opublikował: Paweł Majowski, dn. 04.03.2020 r. o godz. 8.20
Aktualizacja: Paweł Majowski, dnia 29.04.2021 r. o godz. 15.08

 


SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!”

 

Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny Szpital!

Projekt obejmuje w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2019 r. działania w zakresie eliminowania zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych i profilaktycznych, w celu poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Celem realizowanych działań w zakresie poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz działań szkoleniowych jest utrzymanie aktywności zawodowej i pozostanie w zatrudnieniu osób pracujących, w szczególności osób w wieku 50+.

Celem projektu jest w okresie trwania projektu poprawa warunków pracy i wiedzy pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w tym osób w wieku 50+ oraz personelu zarządzającego nt. zidentyfikowanych czynników ryzyka i ich minimalizowanie oraz zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości, a także zastosowanie możliwych ze względu na specyfikę Wnioskodawcy – zmian w funkcjonowaniu Szpitala.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienieOsoby Osoby
Ogółem wartość bazowa0Ogółem wartość docelowa450
Wartość bazowa - Kobiety0Wartość docelowa - Kobiety390
Wartość bazowa - Mężczyźni0Wartość docelowa - Mężczyźni60

Zakładane główne efekty planowanych w projekcie działań, to:

 1. Wysoki poziom jakości usług placówek ochrony zdrowia.
 2. Wysoki standard infrastruktury zdrowotnej.
 3. Ograniczenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
 4. Podniesienie świadomości i aktywności na rzecz zdrowego trybu życia.
 5. Dopasowanie usług zdrowotnych do potrzeb mieszkańców.
 6. Aktywność i dobry stan zdrowia mieszkańców regionu, w tym osób starszych.
 7. Wysoko wykwalifikowani pracownicy związani ze sferą ochrony zdrowia.
 8. Dostępna i wysokiej jakości opieka paliatywna.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita: 1 882 476,00 zł

Koszty kwalifikowane: 1 882 476,00 zł

Dofinansowanie: 1 656 578,88 zł, tj. 88%

Wkład Funduszy Europejskich: 1 600 104,60 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 56 474,28 PLN

 

Opublikował: Paweł Majowski, dnia 16.10.2018 r. o godz. 8.23