Historia szpitala

Dotychczasowe działania na rzecz doskonalenia gospodarki zasobami Szpitala obejmują poniżej przedstawione działania :

– jak najpełniejsze wykorzystanie specjalistycznej / psychiatria / kadry fachowej, aparatury medycznej, bazy łóżkowej itp.
– Wdrażanie opieki psychiatrycznej w zakresie aktualnych norm światowych w zakresie terapii oraz innych form przynosi efekt w postaci zwiększania wykorzystania łóżek szpitalnych wraz ze skracaniem czasu pobytu pacjenta w szpitalu i zmniejszającym się wskaźnikiem rehospitalizacji w wybranych jednostkach chorobowych.

Nad racjonalną gospodarką lekiem, środkami opatrunkowymi oraz materiałami medycznymi czuwa Komitet Terapeutyczny.

Podejmowane są liczne działania na rzecz stałego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych obejmujące głównie:

– podnoszenie kwalifikacji lekarzy organizację szkoleń dla lekarzy i psychologów
– nawiązanie współpracy z landowym szpitalem w Bad Schussenried ( Niemcy) obejmującej wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń w zakresie optymalizacji leczenia oraz opieki nad osobami psychicznie chorymi
– aktywny udział lekarzy i psychologów w kursach doskonalących połączony z uzyskiwaniem certyfikatów zwiększających możliwości diagnostyczno-terapeutyczne kadry medycznej
– wzrastającą liczbę publikacji naukowych oraz prowadzenie prac badawczych
– aktywny udział przedstawicieli szpitala w Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

Szpital w miarę posiadanych możliwości zwiększa własną bazę aparatury diagnostyczno-terapeutycznej, podnoszącej poziom świadczonych usług w tym m.in.

pracownia diagnostyki kardiologicznej z systemem Holtera , prób wysiłkowych oraz komputerową analizą danych, nowoczesnym aparatem do elektrowstrząsów pracownią diagnostyki obrazowej w tym :
USG, pracownia Rtg, pracownia angiografii ( z cyfrową subtrakcją) pracownią endoskopii.

W szpitalu funkcjonuje wielospecjalistyczna poradnia ( m.in. ginekolog, okulista, chirurg, urolog, dermatolog, gastroenterolog , psycholog ) oraz psychiatryczna konsultacyjna, w której kontynuuje się leczenie pacjentów stosując najnowocześniejsze formy terapii w psychiatrii ( leki w formie „ depot ” czy terapię systemową ).

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU ZAKŁADU

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń medycznych, zapobieganie powstawaniu i rozpowszechnianiu zaburzeń psychicznych, szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie kadr medycznych ( m.in. lekarzy, psychologów, pielęgniarek ) oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinach medycznych.

Do zadań Zakładu należeć będzie szczególnie:

Sprawowanie kompleksowej opieki psychiatrycznej, stacjonarnej i niestacjonarnej, nad osobami powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, w tym między innymi:

– prowadzenie kompleksowej diagnostyki zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem metod diagnostyki laboratoryjnej, RTG, EEG, i innych
– prowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia internistycznego z uwzględnieniem metod diagnostyki laboratoryjnej, RTG, EEG, i innych
– kompleksowe leczenie zaburzeń psychicznych uznanymi metodami farmakologicznymi oraz psychologicznymi, zgodnymi z aktualnym stanem wiedzy medycznej
– rehabilitację chorych psychicznie mającą na celu poprawę ich funkcjonowania
– opiekę ambulatoryjną dla byłych pacjentów zakładu
– prowadzenie detoksykacji i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, z jednoczesnym motywowaniem ich do dalszego leczenia ich w placówkach odwykowych.

Prowadzenie orzecznictwa lekarskiego, w tym sądowo-psychiatrycznego.

Kształcenie kadr medycznych.

Udzielanie świadczeń profilaktycznych, promowanie zdrowia i działań prozdrowotnych.

Udzielanie wszelkich innych świadczeń medycznych z wykorzystaniem posiadanej aparatury medycznej i potencjału kadrowego.

Prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie psychiatrii i innych dziedzinach medycznych.

Dalsze zatrudnianie średniego personelu medycznego czyli stwarzanie dodatkowych miejsc pracy dla miasta i gminy Toszek.

Dodaj komentarz