Informacja związana z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, działający pod adresem 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5, którego akta rejestrowej przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044032, REGON: 000293114, NIP: 9690946632 (dalej: Szpital Psychiatryczny w Toszku), email: info@szpitaltoszek.pl, szpitaltoszek.pl;
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: mgr Paweł Wojciechowski z którym można się kontaktować pisząc na adres email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia związanego ze świadczeniem usług medycznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia, a w zakresie jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody określonej w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5. Informujemy, że obszar SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku jest monitorowany –monitoring obejmuje teren Szpitala, oraz drogę dojazdową. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu będą przechowywane przez okres do 5 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań
6. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi lub narażających go na straty( ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art.111 o dodanie art.22(2) i 22(3) w ustawie  z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917)
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe
8. Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub do usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych – art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
11. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu:
a) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Szpital Psychiatryczny w Toszku prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl;
b) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
c) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
d) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym w celu świadczenia usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 

Informacje dla Pacjentów
Przyjęcie do szpitala

Rzecznik Praw Pacjenta
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Informacja związana z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych

Regulamin odwiedzin Pacjentów – wszystkie oddziały
Terapia zajęciowa