Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o dostęp do informacji publicznej można złożyć za pośrednictwem
poczty e – mail : info@szpitaltoszek.pl, lub pocztą tradycyjną na adres:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44 – 180 Toszek.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Word)
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

 Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych,
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
 • ochronę danych osobowych.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 • ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym
  Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej.
 • udostępnianie:
 1. b) na wniosek zainteresowanego
 2. c) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 • jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
 • jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Tryb odwoławczy:

 • odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do decyzji stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie, z którymi organami wyższego stopnia w stosunku do wojewody są właściwi w sprawach ministrowie,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji,
 • podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odmawiającego udostępnienia takiej informacji,
 • w przypadku bezczynności organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 


Kontakt