Regulamin odwiedzin pacjentów – wszystkie oddziały

1. Odwiedziny pacjentów oddziałów w oddziałach zalecane są w godzinach 9.00 – 20.00.
2. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu szpitala.
3. Kontakt z osobami z zewnątrz może odbywać się, za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału lub lekarza przez niego upoważnionego, poza zalecanymi godzinami odwiedzin.
4. Osoby odwiedzające są wpuszczane do oddziału przez personel oddziału.
5. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę Pielęgniarce Dyżurnej.
6. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawa do poszanowania intymności – odwiedziny odbywają się w wyznaczonych miejscach w oddziale, np. stołówka, świetlica.
7. Odwiedziny na salach chorych mogą się odbywać w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą pielęgniarki.
8. Odwiedzający jest zobowiązany do podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
9, Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Zakazuje się wnoszenia i spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
10. Osoby dotknięte chorobą zakaźną lub infekcją dróg oddechowych nie powinny odwiedzać chorego w szpitalu.
11. Dzieci mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą, za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału lub lekarza prowadzącego po podpisaniu oświadczenia (druk wydaje pielęgniarka dyżurna).
12. Osoby odwiedzające winny zachować spokój i być uprzejme wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu.
13. W czasie odwiedzin zabrania się siadania na łóżkach chorych.
14. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych należy zgłosić pielęgniarce, w celu właściwego ich przechowywania.
15. W szpitalu obowiązują zakaz posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów i personelu szpitala (rejestrowanie obrazu i dźwięku).
16. W Oddziale Internistycznym na Sali intensywnej opieki medycznej należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:

 • odwiedziny pacjentów tylko za zgodą personelu,
 • przy łóżku chorego nie może przebywać więcej niż jedna osoba odwiedzająca,
 • bez ustalenia z personelem chorych nie wolno karmić,
 • w miarę możliwości odwiedziny powinny trwać jak najkrócej,
 • informacje o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzący lub dyżurny tylko osobom upoważnionym.

17. W Oddziałach Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu odwiedziny odbywają się zgodnie z regulaminem oddziałów, z uwzględnieniem ograniczeń prawa do odwiedzin i dodatkowych zasad wynikających ze specyfiki oddziałów.
18. Oddział psychiatryczny sądowy V:

 • odwiedziny codziennie od 14.00 do 20.00, w weekendy i dni wolne od 10.00 do 20.00 lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie zaleca się odwiedzin dzieci do lat 7,
 • w dniu odwiedzin odwiedzający ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,

19. Oddział psychiatryczny sądowy odwykowy VII:

 • odwiedziny codziennie od 14.00 do 19.00, w weekendy i dni wolne od 10.00 do 19.00, lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana ustalić telefonicznie bądź osobiście termin odwiedzin i w dniu odwiedzin przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,
 • ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie zaleca się odwiedzin dzieci do lat 7.

20. Odział psychiatryczny sądowy dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu XVII:

 • odwiedziny odbywają się za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału lub lekarza dyżurnego w dni powszednie od 9.30 do 18.00, w niedzielę i święta od 11.00 do 18.00, lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • jednego pacjenta mogą odwiedzić równocześnie najwyżej dwie osoby, lub za zgodą Kierownika Medycznego Oddziału/lekarza dyżurnego inaczej,
 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana ustalić telefonicznie bądź osobiście termin odwiedzin i w dniu odwiedzin przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.

21. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego kierownik podmiotu leczniczego, ewentualnie upoważniony przez niego lekarz może wprowadzić czasowe ograniczenie lub zakaz odwiedzin.


Informacje dla Pacjentów
Przyjęcie do szpitala

Rzecznik Praw Pacjenta
Świadczenia Opieki Zdrowotnej
Informacja związana z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych

Regulamin odwiedzin Pacjentów – wszystkie oddziały
Terapia zajęciowa