Deklaracja Dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: Biuletyn Informacji Publicznej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz https://www.szpitaltoszek.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Część dokumentów umieszczona w postaci skanów.
  • Część obrazów nie posiada opisów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest mgr Paweł Wojciechowski,  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 233 – 41 -12 wew. 290 lub poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: p.wojciechowski@szpitaltoszek.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

44-180 Toszek, ulica Gliwicka 5
Telefon: 32 233-41-12
Faks: 32 233-52-44
E-mail: info@szpitaltoszek.pl
Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl

Skróty klawiszowe:

Strony Internetowe obsługuj następujące skróty klawiszowe:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek E

Do budynku administracji (E) prowadzi jedno oznakowane wejście przy portierni głównej. Budynek administracji nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Prośbę o kontakt z personelem administracji szpitala odbywa się po zgłoszeniu prośby pracownikowi portierni, znajdującej się w budynku E przy wejściu do szpitala. W budynku E nie ma windy.

Budynek D

Do budynku D prowadzą dwa wejścia, znajdujące się z obu stron budynku. Nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku D znajduje się winda, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Skorzystanie z niej odbywa się w asyście wyznaczonego personelu szpitala, po zgłoszeniu tego faktu na portierni głównej. Winda umożliwia dostęp do oddziałów oraz pracowni znajdujących się w budynku D,
z zaznaczeniem, że w niektórych przypadkach należało będzie przejść przez poszczególne oddziały szpitala.

Budynek M

Do budynku M prowadzi jedno wejście. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Budynek Ł

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne znajduje się z prawej strony budynku. Wejście nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście znajduje się na froncie budynku, poprzez Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział ogólny dla dorosłych. Wejście to nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku Ł mieści się Izba Przyjęć szpitala. Wejście do Izby Przyjęć jest oznakowane oraz przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na Izbie Przyjęć znajduje się również toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprzez Izbę Przyjęć można po uprzednim zgłoszeniu skorzystać z windy prowadzącej na poszczególne oddziały znajdujące się w budynku. Korzystanie z windy odbywa się w asyście personelu szpitala. W budynku mieści się również Dział Przyjęć Centrum Zdrowia Psychicznego. Wejście jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek S

Do budynku S znajduje się jedno oznakowane wejście. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Budynek ON

Do budynku ON prowadzą dwa oznakowane wejścia. Wejście główne znajduje się po lewej stronie budynku. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście dla personelu oraz osób odwiedzających znajdują się na froncie budynku. Wejście to nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku ON znajdują się udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek P

Do budynku P prowadzi jedno oznakowane wejście. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek O

Budynek O nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno oznaczone wejście. W budynku nie ma windy.

Oddział XVI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce

Oddział XVI mieści się w dwóch budynkach: Pawilony Chorych oraz Budynek Oddziału i sale terapeutyczne. Budynki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oddziału prowadzą trzy wejścia. Do budynku Pawilonów Chorych prowadzi jedno wejście.

Centrum Zdrowia Psychicznego – PZK w Knurowie

PZK w Knurowie mieści się w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej. Do PZK prowadzi jedno wejście, przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia PZK przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szpital nie jest wyposażony w pętle indukcyjną.

Na terenie szpitala znajdują się specjalne oznaczenia wskazujące kierunek do poszczególnych budynków oraz oddziałów.

Na terenie szpitala, za bramą wjazdową, znajduje się tablica informacyjna zawierająca mapę terenu szpitala.

W szpitalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście na teren oddziałów wymaga zgody Kierownika Medycznego oddziału.

W szpitalu wyznaczone są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się na parkingu głównym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W szpitalu dostępny jest tłumacz języka migowego (PJM), dostępny od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 14.00.

 

Aktualizacja strony: Paweł Majowski, dnia 28.03.2023 r.